Avaleht Tutvustus
Tutvustus Prindi

  

lastekliinikLastekliinik on suuruselt teine erialakliinik SA Tartu Ülikooli Kliinikumi seitsmeteistkümne kliiniku hulgas.

Lastekliinikut juhib professor Vallo Tillmann. Lastekliiniku direktor on dr Marika Kirss ja õendusalast tööd koordineerib ülemõde Evelyn Evert.

Lastekliiniku ülesanneteks on põhiliselt Lõuna- ja Ida-Eesti piirkonna lastele ambulatoorse ja statsionaarse eriarstiabi osutamine, lastehaiguste alase diplomieelse ja -järgse õppetöö läbiviimine ning koostöös Tartu Ülikooli pediaatria õppetooliga laste terviseprobleeme käsitleva teadustöö juhtimine Eestis.

Kliinikumi lastekliinik on Eesti esimese lastehaigla järglane. Eesti esimene ambulatoorium haigete laste vastuvõtuks avati Tartus 1909.a. alates 1911.a hakati Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas õpetama kohustusliku erialana lastehaigusi. 1. aprillil 1922.a avati Tartus Eesti esimene lastehaigla, kus viidi läbi nii ravi- kui õppetööd. Alates 2000.aastast kuulub lastekliinik Tartu Ülikooli Kliinikumi koosseisu. 2007.a. kevadel tähistas lastekliinik juubelikonverentsiga 85 aasta möödumist lastele haiglaravi andmise algusest Eestis.IMG_5273 2012 aasta 4. aprillil tähistas Lastekliinik 90. juubelit.

Lastekliiniku koosseisu kuuluvad 6 osakonda:
1.  laste ja noorukite allergiahaiguste keskus,
2.  laste ja noorukite arendus- ja taastusravi keskus,
3. neonatoloogia osakond (N.Lunini 6 ja L.Puusepa 8),
4.  neuroloogia- ja neurorehabilitatsiooni osakond,
5. ägedate infektsioonide osakond,
6. üldpediaatria osakond.

Ravitöö toimub 13-l kitsamal pediaatria erialal, kirurgilise- ja hematoloogilise patoloogiaga patsiendid ravitakse kirurgia ning hematoloogia kliinikus, III astme laste intensiivravi toimub anestesioloogia-ja intensiivravi kliiniku lasteosakonnas, psühhiaatrilised haigused psühhiaatriakliiniku lasteosakonnas. Vaatamata laste ravi jagunemisele mitme kliiniku vahel toimib kõigi nimetatud üksuste vahel tulemuslik ja tihe koostöö.

Lastekliinikus on 66 voodikohta.

 Neist:

 • 24 neonatoloogia osakonnas
 • 15 neuroloogia ja neurorehabilitatsiooni osakonnas
 • 14 ägedate infektsioonide osakonnas
 • 13 üldpediaatria osakonnas

2015.a raviti statsionaaris 3578 patsienti ning tehti 39 270 ambulatoorset visiiti.

Kliinikus töötab 01.01.2016. aasta  seisuga 226 inimest 180,25 ametikohal: neist 39 arsti ametikohta, 77 õe ametikohta, 34 hoolduspersonali ametikohta ja 30 tugipersonali ametikohta.

Kõigil lastekliiniku osakondadel on kaalukad saavutused nii ravi-, teadus- kui arendustöö vallas.
 

altLaste ja noorukite allergiahaiguste keskust juhib vanemarst-õppejõud, dotsent Maire Vasar, õendustööd koordineerib alates 01.03.2011 vanemõde Kairi Sokk. 1996.a alanud koostöö Rootsi Karolinska Ülikooli professori Bengt Björksteni meeskonnaga on pakkunud hulgaliselt võimalusi nii laste allergia-alaste teadusuuringute tegemiseks kui ka kaasaegsete diagnostikameetodite rakendamiseks igapäevases ravitöös. Keskuse juhataja dotsent Maire Vasara uurimistööd puudutavad laste astmahaigust.
 

Laste ja noorukite arendus- ja taastusravi keskust juhib nooremarst-õppejõud Tiina Lind, õendustööd koordineerib vanemõde Tiiu Vaher. Keskuses töötavad taastusarstid, logopeedid, psühholoogid, füsioterapeudid ja sotsiaaltöötajad on suurte kogemustega spetsialistid, kes on omandanud teadmisi arvukatelt rahvusvahelistelt konverentsidelt ja seminaridelt ning juhendanud eriala tudengeid. Paljud neist on saanud ülikoolist magistrikraadi. Keskuse vanemarst-õppejõud Tiina Stelmach sai 2006.a märtsis doktorikraadi laste tserebraalparalüüsi käsitleva väitekirja eest.

Neonatoloogia osakonna tööd juhib vanemarst-õppejõud, dotsent Heili Varendi, õendustööd koordineerib vanemõde Jana Retpap. Endine juhataja - dotsent Anne Ormisson, mitmete vastsündinute tervist puudutavate rahvusvaheliste projektide juht, raamatute autor - töötab osakonnas arst-konsultandina. Osakond on saanud olulist abi Lastefondi heategevusprojektidest ning soetanud hulgaliselt vastsündinute raviks vajaminevat uut aparatuuri.

Neuroloogia ja neurorehabilitatsiooni osakondajuhib arst-õppejõud Eve Õiglane-Šlik õendustööd koordineerib vanemõde Airi Tenno. Eesti lasteneuroloogia rajaja, emeriitprofessor Tiina Talvik, endine lastekliiniku ja pediaatria õppetooli juhataja töötab osakonnas arst-konsultandina. Alates 1991.a töötab osakonnas elektrofüsioloogia kabinet, kus tehakse aju elektrilise aktiivsuse (EEG) ja närvi-lihasuuringuid (ENMG). Uue diagnostikameetodina on rakendatud epilepsiahaigete laste neuropsühholoogiline testimine.
 

Ägedate infektsioonide osakondajuhib vanemarst-õppejõud Eda Tamm, õendustööd koordineerib vanemõde Marika Metsoja. Osakonna koosseisu kuulub haigete erakorraline vastuvõtt 24 h ja  haigete plaaniline  vastuvõtt. Töötab vaktsinatsioonide kabinet.alt
 

Üldpediaatria osakonda juhib vanemarst-õppejõud Inga Vainumäe, õendustööd koordineerib vanemõde Maire Valgma. Laste endokrinoloogia-alast tööd juhib lastekliiniku ja pediaatria õppetooli juhataja professor Vallo Tillmann. Dotsent Oivi Uibo eestvedamisel on põhjalikult uuritud tsöliaakiat. Dotsent Uibo raamatu "Tsöliaakia ehk gluteenteropaatia" II, parandatud trükk ilmus 2008.aastal.Dotsent Heli Grünbergi sulest ilmus 2011. aastal "Valvearsti teamiku" uus, täiendatud trükk.

 

Kvaliteediga seotud arengud 2012. aasta jooksul

2015.a. seatud 37 eesmärgist täideti 23 täismahus, 3 tegemnisel ja 11 alustamata. 

 • Võrreldes 2014.a. paranes 6 kvaliteedinäitajat  11-st (rahulolu ambulatoorse tööga, lojaalsus, hospitaalinfektsioonide esinemissagedus, keskmine ravikestvus kõigis 4 osakonnas ning  IIIa ROPi esinemissagedus).
 • Patsientide rahulolu ambulatoorse tööga tõusis 5,9% olles sellega  Kliinikumis suurim tõusja.  Kõige enam tõusis rahulolu juhistega kodus toimetulekuks (+13).
 • Ambulatoorsete  visiitide ja ravijuhtude arv ning RJKM jäid praktiliselt samaks: 38 708 vs 38 766 ja  RJKM=56 € (+4 €).Ravitud haigete arv  oli 61 võrra ja RJ arv 245 võrra väiksem.
 • Keskmine voodipäevade arv vähenes kõikides osakondades olles viimase 5 a lühim – 4,4.
 • Voodihõive (61,8 vs 66) ja -koormus (226,2 vs 240,9) pisut vähenesid.
 • Stats RJKM=631 € (+9 €); stats RJ  -245 (4%).
 • Uuringuid ja protseduure tehti 3792 võrra rohkem (+4,4%), põhjuseks füsioteraapia koodi muutus.
 • Kokkuvõttes täitsime või ületasime kõikide HK lepingud nii rahalises kui RJde osas.
 • Uude aparatuuri investeeriti lastefondi toetusel kokku 74 971 EUR.
 • Võeti kasutusele 5 uut diagnostika- ja ravimetoodikat.
 • Publitseeriti kokku 88 publikatsiooni, millest 29 olid CC artiklid, kusjuures CC artiklite autoriteks oli 25 lastekliiniku erinevat töötajat.
 • Osaleti grandihoidjatena 12 grandis kogusummas 444,714 EUR, mis on 16% rohkem kui 2011.
 • Jaanika Ilisson sai Kliinikumi 2012.a. teadustöö preemia.
 • Kaitsti 2 magistrikraadi ja juhendati 2 magistritööd.
 • Anti välja 2 juhist lapsevanematele „Imiku toit ja toitumine“ ja „Hingamisteede ägedad infektsioonid lastel ning nende kodused ravivõtted“ (rahastajaks EHK).
 • Toimusid laste väärkohtlemise alased koolitused üle Eestimaa.
 • Korraldati 4 rahvusvahelist konverentsi ja seminari.

 Eesmärgid 2013.aastaks

 • Ravitöö kvaliteedi näitajate edasine võrdlus Tallinna Lastehaiglaga.
 • Parandada patsientide rahulolu  2% võrra stats teenusega ja säilitada olemasolevat rahulolu amb teenusega.
 • SOMP-testide kasutamine esmaselt pöördunud II – X kuu vanustel imikutel ning tulemustest kokkuvõtete tegemine.
 • Tegevusterapeudi leidmine rehabilitatsioonimeeskonda.
 • Allergoloogia/pulmonoloogia erialal järjekorra pikkuse vähendamine (al. 01.09.13 alustab tööd 0,5 koormusega residentuuri lõpetav arst).
 • Tõlkida 3 patsiendiõpetuse materjali vene keelde (”Munaallergia”, ”Pisarakanali sulgus”, ”Laps ja palavik” ) ja koostada 2 uut patsiendinfo materjali (känguru meetod ja kõhulahtisus).
 • Koostada 2 õenduskvaliteedi juhendit (palaviku mõõtmine, külmaaplikatsioonid).
 • Vastuvõtus triaazi juhiste järjepidev rakendamine ja õdede koolitamine.
 • Suurendada rinnapiimatoidul olevate väga väikese sünnikaaluga enneaegsete osakaalu võrreldes 2012 (vajalik suurendada imetamisnõustaja koormust 0,75).
 • Analüüsida 2011-2012 nekrootilise enterokoliidi sagenemise põhjusi.
 • Lastefondi poolt ostetava rinnapiima-analüsaatori tööle rakendamine ja õdede väljaõpe.
 • Saada reaalne ülevaade statsionaarsete osakondade II ja III astme intensiivravi päevadest.
 • Vähendada keskmist HbA1C 0,1% võrra.
 • Avada epilepsiaõe ametikoht neuroloogia osakonnas.
 • Publitseerida vähemalt 20 CC artiklit.
 • Kaitsta vähemalt 1 doktoritöö.
 • ARPEC projekti lõpuleviimine.
 • Osaleda Balti 2. Lastearstide kongressil vähemalt 15 ettekandega.

Mitmete erialaste ja meeskonnatöö koolituste kaudu soovime hoida lastekliiniku personali motivatsiooni ja kaasajastada teadmisi, et osutada jätkuvalt kvaliteetset ning patsiendisõbralikku abi haigetele lastele.