Kontaktandmed

Puusepa 1a, 
50406 TARTU

Tel: +372 731 9226

e-post: inge.raask@kliinikum.ee

Vaata kaarti

Sekretär
ruum 2085 Inge Rääsk

.

Eripakkumised

Bänner
Töötervishoiu osakond Prindi

 

 

Vastavalt EV „Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele“ on tööandja kohustatud võimaldama töötajatele tervisekontrolli vastavalt töötervishoiuarsti määratud ajavahemikule, kuid mitte harvem kui üks kord kolme aasta jooksul. Alaealise töötaja puhul tuleb terviskontroll läbi viia mitte harvem, kui üks kord kahe aasta jooksul. Esmane tervisekontroll tuleb läbi viia tööle asumise esimese kuu jooksul.

 

Mis on töötervishoid? 

 

imgp1258Töötervishoiuna mõistetakse töötaja tervisekahjustuse vältimiseks töökorraldus- ja meditsiiniabinõude rakendamist, töö kohandamist töötaja võimetele ning töötaja füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamist. Töötervishoiu ülesandeks on töötajate tervise jälgimine tööprotsessis, kutsekahjustuste ennetamine ja nende tekkimisel seoste leidmine töökeskkonna ohuteguritega, kutsehaiguste ja tööst põhjustatud haiguste õigeaegne diagnoosimine ning töötaja ravile suunamine. Töötervishoid hõlmab ka tööandja nõustamist tervisliku töökeskkonna loomisel, töötajate nõustamist terviseriskide vältimiseks ning taastusravi ja rehabilitatsiooni korraldamist.

 

Spetsialistid, kes nimetatud tegevusi läbi viivad, on põhiliselt töötervishoiuarstid ja –õed, aga ka tööhügieenikud, ergonoomid, füsioterapeudid, psühholoogid. Töötervishoiuarst teeb töötajate tervisekontrolli ettevõttes läbi viidud riskianalüüsi alusel.

 

Soovitav on, et ettevõte sõlmiks püsilepingu töötervishoiuteenust osutava ettevõtte või spetsialistiga, et tekiks pikaajaline ja usalduslik vahekord töötervishoiuspetsialistide ja töötajate vahel ning töötajate tervisekahjustused avastataks õigeaegselt.

 

Töötervishoiuteenus on töötervishoiuspetsialisti tööülesande täitmine eesmärgiga kaasa aidata töötaja tervisele ohutu töökeskkonna loomisele, ennetada tööga seotud haigestumist ning säilitada ja edendada töötaja tervist ja töövõimet.

 

Kutsehaigus on tööst põhjustatud haigus, kui on tõestatud otsene seos kutsehaiguse ja ohuteguri vahel ehk põhjuse ja tagajärje vahel.

 

Tööga seotud haigus on haigus, mille oluliseks põhjuslikuks (etioloogiliseks) teguriks on töö iseloom või töötingimused.

 

Kutsehaiguse kahtlus on haigus (haiguslik seisund), mille põhjuseks oletatakse töö iseloomu või töötingimusi, kuid selle tõestamine vajab täiendavaid uuringuid, sealhulgas täiendavat infot patsiendi töö iseloomu ja tingimuste kohta.

 

Riskianalüüs on tegevus, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse (võimalusel) ohutegurite parameetrid ja hinnatakse ohutegurite mõju töötajate tervisele. Riskianalüüsi viivad läbi töötervishoiuarst ja töökeskkonnalabori spetsialistid. Riskianalüüsi tulemused esitatakse tellijale kirjalikult.

 

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/12883561 

 

Töötajate tervisekontrolli kord: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/1005703 

 

 

 

Kliinikumi üldinfo

 

Telefon 731 8111
E-P kell 08.00 – 19.00

Registreerimine

Taastusarsti vastuvõtule
731 9100

Spordiarsti vastuvõtule
731 9221

Sporditraumatoloogi vastuvõtule
731 9221

731 9100

Töötervishoiuarsti vastuvõtule

731 9110

Koostööpartnerid

Bänner
Bänner
Bänner
Bänner
Bänner
Bänner
Bänner
Bänner

estonia eu logo

EL logod 2